Meeting

Monday Meeting: Research Field 4 (Globalisation)


FNO 02/ 40-46

For RUB-colleagues and fellows.

Beteiligte Personen

Foto von Prof. Dr. Marion Eggert

Prof. Dr. Marion Eggert

Kontakt

Universitätsstr. 150
44801  Bochum
Büro GB 1/46
+49 234 32-25572
marion.eggert@rub.de
Foto von Prof. Dr. Frederik Elwert

Prof. Dr. Frederik Elwert

Kontakt

Universitätsstr. 90a
44789  Bochum
Büro 2.06
+49 234 32-23024
frederik.elwert@rub.de
TM

Dr. Thomas Mittmann

Kontakt

+49 234 32-28793
Thomas.Mittmann@rub.de
AN

Prof. Dr. Alexander-Kenneth Nagel

Kontakt